skip navigation

Disclaimer

Website:

De informatie die door gebr. Rijneveld b.v. wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. gebr. Rijneveld b.v. kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. gebr. Rijneveld b.v. en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. De gebruikte foto's komen uit eigen archief en op enkele pagina's van De Tuinen van Appeltern. Mocht u beeldmateriaal aantreffen waarvan u rechthebbende denkt te zijn of waar u opmerkingen over heeft dan verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen.

E-mail:

Het door u ontvangen bericht en eventuele aangehechte bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ongeautoriseerde verstrekking of bekendmaking aan en gebruik door anderen zijn niet toegestaan. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht van uw systemen te verwijderen. De werkgever van de afzender kan niet garanderen dat de verzonden en/of ontvangen informatie juist is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die eruit kan voortvloeien. Daarnaast staat zij niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 

Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product respectievelijk gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade.

Voor overige condities zijn van toepassing de 'Algemene consumentenvoorwaarden voor leden VHG Branchevereniging voor ondernemers in het groen' van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980 en worden u op verzoek kosteloos toegezonden. De algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.vhg.org

Op al onze overeenkomsten die wij sluiten met partijen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf zijn van toepassing de 'Algemene business-to-businessvoorwaarden voor de deelnemers aangesloten bij stichting groenkeur en leden van de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners'. Al deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980 en worden u op verzoek kosteloos toegezonden. De algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.vhg.org

Denk aan het milieu, voordat u e-mails print